30

ورپشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ساخت مسکن ۴۰ واحدی روستای ورپشت با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال و بازار بزرگ فدک تیران، در سفر معاون امور عمراني استاندار به تيران و كرون آغاز شد به گزارش خبرگزاری صداوسیما ساخت مسکن ۴۰ واحدی روستای ورپشت با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال و بازار بزرگ فدک تیران، در سفر معاون امور عمراني استاندار به تيران و كرون آغاز شد

سپتامبر 7, 2019

ساخت مسکن ۴۰ واحدی روستای ورپشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ساخت مسکن ۴۰ واحدی روستای ورپشت با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال و بازار بزرگ فدک تیران، در سفر معاون امور عمراني استاندار […]