30

معرفی روستا

سپتامبر 2, 2017

معرفی روستا

روستای الکترونیک ، روستائی است که کاربرد الکترونیک در زندگی مردم آن روستا بطور کامل مشهود بوده و مردم به کاربردهای متفاوت فناوری الکترونیک ، نظیر […]