30

آثار باستانی

مارس 9, 2018

تنور آتشی قدیمی

مارس 9, 2018

کنده های قدیمی

سپتامبر 5, 2017

قلعه قدیمی

قلعه قدیمی روستا که نیازمند بازسازی است .