سطح زيركشت  اراضي روستای ورپشت ۵ هکتار میباشد که عمده ترین محصول زارعی گندم و تولید علوفه (یونجه و شبدر ) به عنوان خوراک دام میباشد. روستا دارای ۸۰ هکتار اراضی سنتی با محصولات زارعی که عمده ترین آن گندم با ۲۰۰ تن برداشت سالیانه و جو با ۷۰ تن برداشت سالیانه میباشد.سطح  باغات ۲۰ هکتار میباشد که بیشتر محصولات باغی آن شامل گردو ، بادام و انگور است . آب زراعی کشاورزان از طریق قنات ( قنات بزرگ و کوچک ، باغ محمد  ) و حق آبه و سهم آبه کشاورزان از آب سد شهید محمد منتظری تامین می گردد .

تعداد چهار گاوداری که از این تعداد سه گاوداری فعال درروستا موجود است که به صورت نیمه صنعتی اداره می شوند و دارای ۱۵۰ راس دام با فاصله ۸۰۰ متری از روستا واقع شده اند.۱۵۰۰راس گوسفند و ۵۰۰ راس بز در روستا وجود دارد که غالبا بصورت سنتی نگهداری می شوند.

 سطح زيركشت  اراضي با آبرسانی تحت فشار۵ هکتار است که با عمده ترین محصول زارعی گندم و تولید علوفه (یونجه و شبدر ) به عنوان خوراک دام کشت میشوند.روستا دارای ۸۰ هکتار اراضی سنتی با محصولات زارعی که عمده ترین آن گندم با ۲۰۰ تن برداشت سالیانه و جو با ۷۰ تن برداشت سالیانه میباشد.