اماکن تفریحی روستا

عملیات احداث پارک روستائی ........... در سال......... با اعتباری بالغ بر میلیون ریال توسط ......... در محل ......................آغاز و در سال............ به بهره برداری رسید. امکانات این پارک شامل موارد ذیل میباشد: 1- 2- 3- 4- 5-