چشم انداز طبیعی روستا

در خصوص چشم اندازهای طبیعی روستای......... موارد ذیل قابل ذکر است: