گزارشات مالی شش ماهه دوم ۱۳۹۶ شورا

گزارش عملکرد مالی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی روستا
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
  جمع منابع و موجودی اول دوره   جمع هزینه ها و موجودی آخردوره