عملکرد شش ماهه دوم ۱۳۹۶ شورای اسلامی

شرح فعالیت و اقدامات صورت گرفته شورای اسلامی روستا در ششماهه دوم ۱۳۹۶به شرح ذیل می باشد :

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-