معرفی اعضای شورای اسلامی

مشخصات اعضاي شوراي اسلامي شوراي اسلامي روستا
تصویر سمت نام نام خانوادگي تلفن تماس مدرك تحصيلي
رییس شورا
 ابراهیم
شاهمرادی
 ۴۲۲۲۷۰۸۰
نایب رئیس شورا
 حسین
رحیمی
 
منشی شورا
 پریسا
سلیمانی
 
 
عضو شورا
ابراهیم
اکبری
 
 
 عضو شورا
سعید
شریفی