جدول مشخصات برترین های روستا

موضوع سال عنوان تصویر
زیباترین کوچه ۱۳۹۶    
روستائی نمونه ۱۳۹۶    
معلم نمونه ۱۳۹۶    
دانش آموز نمونه ۱۳۹۶    
ورزشکار نمونه ۱۳۹۶    
دانشجوی نمونه ۱۳۹۶    
مدیر نمونه ۱۳۹۶    
کارمند نمونه ۱۳۹۶    
کاسب نمونه ۱۳۹۶    
تولید کننده نمونه ۱۳۹۶