عمده ترین صنعت دستی این منطقه فرش ابریشم است.

مشخصات محصولات تولیدی  روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات
فرش دستبافت ۱۰۰۰۰ مترمربع ریزبافت بودن وگره متفاوت فرشهای این روستا سبب تمایزآن از دیگر فرشها شده است