انجمن ها و باشگاهها

مشخصات انجمن های فعال  روستا
تصویر عنوان انجمن/باشگاه نام مدیر شماره تماس توضیحات
هیات اباصالح المهدی (عج) آقای سلمان شاهوردی سه شنبه شب ها
 هیات راهیان علی اکبر (ع) آقای حسین مهدوی
هیات ابوالفضل العباس (ع) آقای غلامرضا نامداری
هیات متوسلین به ۱۴ معصوم آقای حاج احمد مویدی

مشخصات باشگاههای فعال  روستا
تصویر عنوان باشگاه نام مدیر شماره تماس توضیحات
تیم فوتبال امید آقای مسیح قاسمی  حاضر در لیگ برتر شهرستان
تیم فوتبال شاهین آقای مجید رحیمی   حاضر در لیگ برتر شهرستان

 

 

 

    اعضای شورای حل اختلاف

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

 آقای محمود اکبری (عبدالخالق)  عضو شورای حل اختلاف
 آقای علی خدایی   عضو شورای حل اختلاف
 آقای حمید حسن شاهی   عضو شورای حل اختلاف

 

 

 اعضای شورای کشاورزی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

 آقای محمود اکبری (عبدالخالق)  عضو شورای کشاورزی
 آقای حاج رجبعلی شاهوردی  عضو شورای کشاورزی
 آقای حمید حاج حسین رحیمی  عضو شورای کشاورزی
 آقای حاج حسین اسفندیاری  عضو شورای کشاورزی
 آقای محمود اکبری  عضو شورای کشاورزی