فرصت های سرمایه گذاری

در روستای ورپشت با توچه به قابلیتها و استعدادهای موجود ، ظرفیتها و فرصت هایی برای سرمایه گذااری بشرح ذیل وجود دارد:

سرمایه گذاری در بخش  مسکن

،سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ( گلخانه داری و کشاورزی صنعتی )

سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی خصوصا فرش ابریشم

سرمایه گذاری در بخش دامداری و دامپروری

سرمایه گذاری در بخش درمانی

             

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
تصویر عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری