روستای ورپشت دارای پنج باب مسجد و سه حسینیه فعال میباشد که هکی در وضعیت مطلوب قرار دارند. مشخصات این مراکز بشرح ذیل میباشد:

مشخصات مراکز دینی روستا
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس توضیحات
 مسجد ولی عصر (عج)
 مسجد امام علی (ع)
 مسجد جامع
 مسجد فاطمه زهرا
 مسجد ۱۴ معصوم
   حسینیه اعظم
   حسینیه شهدا
 حسینیه چشمه ماهرو