مراکز اداری و عمومی

مشخصات مراکز اداری و عمومی روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
پست بانک آقای احسان شریفی
 شرکت تعاونی روستائی عدل
درآلقران امام علی (ع)   آقای ایمان قاسمی