مراکز آموزشی دولتی

 

افراد با سواد روستا ۹۷%

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
مهد کودک و پیش دبستانی فرشتگان کوچک

خانم زهرا فخاری

مهد کودک و پیش دبستانی کوثر

خانم زهرا مومنی

دبستان دخترانه ارشاد

 

 دبستان شهید اشرفی

دبیرستان پسرانه قدس

 

 هنرستان کاردانش ابن سینا

تعداد دانش آموزان روستا
پایه ابتدایی
جنسیت جمع
دختر ۱۰۸
پسر ۱۰۸
پایه متوسطه
جنسیت
دختر ۳۶
پسر ۴۱

مقطع متوسطه پسران روستای ورپشت هنرستان کاردانش ابن سینا در رشته گرافیک(اول) ۵ دانش آموز در حال تحصیل دارد. و مابقی پسران در رشته های دیگر در آموزشگاهای تیران مشغول به تحصیل میباشند.

مقطع متوسطه دختران روستا در آموزشگاههای شهر تیران مشغول به تحصیل می باشند.