بسم رب الشهدا والصدیقین

ردیف
تصویر شهید
نام ونام خانوادگی
نام پدر
ت تولد
تاریخ شهادت
عملیات
محل شهادت
۱
قربانعلی   حسن شاهی
اسداله
۱۹/۸/۵۹
آبادان
۲
محمود   فخاری
رضا
۱۳۴۳
۱۷/۶/۶۰
سرپل ذهاب
۳
عباس   اکبری
عبدالخالق
۱۳۴۲
۱۰/۷/۶۰
ثامن الائمه
دارخوئین
۴
سید مجتبی  مویدی
سید جلال
۱۳۴۲
۲۳/۸/۶۰
طریق القدس
بستان
۵
حسین   خدایی
محمد
۱۳۴۰
۲/۳/۶۱
بیت المقدس
خرمشهر
۶
امراله    قاسمی
علی محمد
۱۳۴۲
۲۳/۴/۶۱
رمضان
پاسگاه زید
۷
علی    نامداری
حسین
۱۳۴۲
۷/۵/۶۱
رمضان
پاسگاه زید
۸
بهمن  سلیمانی
رضا
۱۳۴۴
۱۹/۵/۶۱
دیوان دره
۹
حمید   اکبری
حسن
۱۳۴۶
۱۲/۶/۶۱
دیوان دره
۱۰
ابراهیم  خدایی
حسین
۱۳۴۲
۱۱/۱۰/۶۱
سردشت
۱۱
عی اکبر  رحیمی
یداله
۱۳۴۱
۲۸/۱/۶۲
مریوان
۱۲
منصور  خداییل
حسین
۱۳۳۹
۲۶/۵/۶۲
والفجر۳
بانه-مریوان
۱۳
عباس  مومنی
امان اله
۱۳۴۴
۲۹/۷/۶۲
والفجر۴
بانه-مریوان
۱۴
رستم  نامداری
علی
۱۳۴۴
۲۹/۷/۶۲
والفجر۴
بانه-مریوان
۱۵
سید احمد  حسینی
سید باقر
۱۳۴۷
۲۲/۱۲/۶۲
خیبر
جزیره مجنون
۱۶
محمد علی  رازی
حسین
۱۳۲۶
۱۱/۱۲/۶۳
کربلای ۴
جزیره مجنون
۱۷
محمدرضا  نامداری
نعمت اله
۱۳۴۴
۲۲/۱۲/۶۳
عملیات بدر
۱۸
محمد   مهدوی
قربانعلی
۱۳۴۶
۱۹/۶/۶۴
قادر
حاج عمران
۱۹
محمد   رحیمی
عباس
۱۳۴۷
۲۰/۶/۶۴
قادر
حاج عمران
۲۰
ابوالقاسم  مومنی
یداله
۱۳۴۴
۲۹/۶/۶۴
پنجوین
۲۱
صفا     کارگر
مصطفی
۱۳۴۵
۲۱/۱۱/۶۴
والفجر ۸
اروند رود
۲۲
سید علی   مویدی
سید اصغر
۱۳۴۶
۶/۲/۶۵
والفجر ۸
اروند رود
۲۳
سید رضا   مویدی
سید محمد
۱۰/۲/۶۵
اهواز
۲۴
علیرضا    نامداری
حسین
۱۳۴۴
۲۸/۲/۶۵
سومار
۲۵
محمد رضا  خدایی
حسین
۱۳۴۷
۴/۱۰/۶۵
کربلای۴
۲۶
سید حسین  مویدی
سیدعلی
۱۳۴۵
۱۰/۱۲/۶۵
کربلای ۵
شلمچه
۲۷
سید عباس  مویدی
سید رسول
۱۳۴۹
۵/۴/۶۶
نصر ۵
سردشت
۲۸
اصغر     نامداری
فتح اله
۱۳۴۷
۱۳/۸/۶۶
بانه – مریوان
۲۹
علیرضا   قاسمی
کریم
۱۳۴۳
۹/۱۰/۱۳۶۳
پاسگاه شهید مطهری
۳۰
سید حسن مویدی
سید میرزا

روستای ورپشت افتخار تقدیم ۴ جانباز به انقلاب اسلامی را دارد

۱- آقای رحیم شریفی

۲-آقای عباس امین

۳– آقای مرتضی رحیمی

۴–آقای علیرضا خدایی