روستای ......... دارای بافت محله ای است که این محلات به ترتیب پیدایش عبارتند از : ............................................................................................................................................................ همچنین در خصوص محلات روستا این نکته قابل ذکر است که ............................................................................