وضعيت اقتصادي روستا

بخش

تعداد شاغلين درصد جمعيت شاغل روستا

كشاورزي

زراعت

   

دامداري

 

 

ساير

 

 

صنعت

 

 

خدمات

 

 

كل  

 

روستای ورپشت دارای ۱۲ واحد تولیدی بشرح ذیل است :

مشخصات واحدهای تولیدی  روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات
کارخانه مورائیک زنی(۲ واحد) موزائیک واقع در شهرک صنعتی
 کارخانه باک سازی باک موتور سیکلت واقع در شهرک صنعتی
 کارخانه قطعات بتنی قطعات بتنی واقع در شهرک صنعتی
 کارخانه تولید سیمان بتن کریم بتن واقع در شهرک صنعتی
 کارخانه یخچال سازی سرما ساز آریا یخچال واقع در شهرک صنعتی
 کارخانه نوشه فرآورده های لبنی
 کارخانه کنسرو ماهی کنسرو ماهی
 کارخانه گل پوره  فرآورده های لبنی
 کارخانه بسته بندی مواد غذایی بسته بندی سبزیجات و….
کارخانه خمیر فلافل خمیر فلافل
کارخانه تولید خوراک دام خوراک دام

 سطح زيركشت  اراضي روستای ورپشت ۵ هکتار میباشد که عمده ترین محصول زارعی گندم و تولید علوفه (یونجه و شبدر ) به عنوان خوراک دام میباشد. روستا دارای ۸۰ هکتار اراضی سنتی با محصولات زارعی که عمده ترین آن گندم با ۲۰۰ تن برداشت سالیانه و جو با ۷۰ تن برداشت سالیانه میباشد.سطح  باغات ۲۰ هکتار میباشد که بیشتر محصولات باغی آن شامل گردو ، بادام و انگور است . آب زراعی کشاورزان از طریق قنات ( قنات بزرگ و کوچک ، باغ محمد  ) و حق آبه و سهم آبه کشاورزان از آب سد شهید محمد منتظری تامین می گردد .

تعداد چهار گاوداری که از این تعداد سه گاوداری فعال درروستا موجود است که به صورت نیمه صنعتی اداره می شوند و دارای ۱۵۰ راس دام با فاصله ۸۰۰ متری از روستا واقع شده اند.۱۵۰۰راس گوسفند و ۵۰۰ راس بز در روستا وجود دارد که غالبا بصورت سنتی نگهداری می شوند.

 سطح زيركشت  اراضي با آبرسانی تحت فشار۵ هکتار است که با عمده ترین محصول زارعی گندم و تولید علوفه (یونجه و شبدر ) به عنوان خوراک دام کشت میشوند.روستا دارای ۸۰ هکتار اراضی سنتی با محصولات زارعی که عمده ترین آن گندم با ۲۰۰ تن برداشت سالیانه و جو با ۷۰ تن برداشت سالیانه میباشد.

باغات و زمینهای کشاورزی روستا به تفکیک محصول
نام محصول  زمین زیرکشت تولید در هر هکتار تولید سالیانه
برنج           هکتار           کیلو گرم                    تن
جو           هکتار           کیلو گرم                    تن
گندم           هکتار           کیلو گرم                    تن
هلو           هکتار           کیلو گرم                    تن
          هکتار           کیلو گرم                    تن
          هکتار           کیلو گرم                    تن
          هکتار           کیلو گرم                    تن