وجه تسمیه نام روستا

از نظر نام به چند دلیل نام این روستا را ورپشت نهاده‌اند که ذیلاً به چند مورد اشاره می‌شود: الف – بنا به گفته و قول پدران و بزرگان روستا قوم اولیه ای که به این سرزمین کوچ کرده و سکنی گزیده است، از اقوام لر و ایل بختیاری بوده که قلعه ای بر بالای تپه و برپشت سخره و سنگ بنا نهاده و در آن مسقر شدند و چون واژهٔ برد به لهجهٔ لری به معنی سنگ است کلمهٔ برد پشت را از همین واژه گرفته‌اند، به معنای این که منازل و ساختمانها بر پشت سنگ ساخته شده است و به مرور زمان واژهٔ برد پشت به ورپشت ابدال یافته است. ب – همان‌طور که در موقعیت جغرا فیایی اشاره گردید بیشتر زمینهای این روستا از ماهور و پشته تشکیل شده است و بنا به قولی پر پشت بوده که باز کلمهٔ پر پشت به ورپشت بدل گردیده است. ج – گویند خانی اکثر روستاهای منطقه همجوار روستا را فتح و اموالشان را به غارت برده است و چون نوبت به این روستا می‌رسد با مقاومت و پایداری مردمش روبرو می‌شود وبه هیچ نحوی نمی‌تواند بر آنها فایق آید. به ناچار منصرف شده و می‌گوید چقدر این روستا بد پشت است و نمی‌توان بر آنها مسلط شد که باز کلمهٔ بد پشت به ورپشت تبدیل گشته است.