براسا س منابع موجود نظیر......................و نقل قول از بزرگان روستا در مورد تاریخچه روستا بدین شرح میتوان اظهار نظر نمود. ................................................................................................................................................................