30

گزارشات مالی شش ماهه اول ۱۳۹۶ شورا

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1396 شورای اسلامی روستا
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
  جمع منابع و موجودی اول دوره   جمع هزینه ها و موجودی آخردوره